Ulla Barsøe

Velkommen

Velkommen til min hjemmeside, hvor jeg vil fortælle lidt om, hvad jeg lægger vægt på i mit arbejde som psykolog.

Min baggrund som psykolog er bred, hvilket afspejler sig i den måde, jeg arbejder på. Udgangspunktet er den givne problemstilling og den enkeltes personlighed. Det kan dreje sig om angst, depressioner, livskriser, kriser i familien eller parforholdet.

Hver person er unik, så man kan ikke bruge en skabelon, der passer til alt og alle.
Min opgave som psykolog er at lytte og sammen med klienten se på problemet, men også finde ressourcer hos klienten, der kan medvirke til, at klienten kan gå styrket videre i livet.

Jeg arbejder med forskellige metoder: Kognitive metoder (især i forbindelse med angst, fobier og depression), eksistentiel psykologi (livskriser, skilsmisse etc.), familieterapi/relationsterapi (parforholdsproblemer, børns mistrivsel).

Ulla Barsøe

Metoder og problemstillinger

Angst
Vi kender alle i større eller mindre grad til angst: Angsten for at miste, angsten for at miste sig selv og stå alene. Angsten for ikke at kunne overskue en situation, at andre ser på én, og at man føler sig udstillet.
I perioder kan disse følelser blive så påtrængende, at hverdagen bliver vanskelig, og for nogle kan angsten være invaliderende.

Afhængig af den enkeltes problemstilling, benytter jeg ofte en kognitiv tilgang, d.v.s. at man bruger fornuften til at styre følelserne. Det er min erfaring, at man på den måde kan opnå større magt over de irrationelle følelser, der kan virke overvældende i forbindelse med angst.

Ved at sætte ord på de automatiske tanker, såsom ” det går altid galt for mig”, ”jeg klarer det nok ikke”, ”jeg er helt alene, de andre kigger på mig”,
kan man opnå en større indsigt og afdramatisering af de følelser, der tidligere har taget magten.

Det næste skridt vil være at bruge de personlige ressourcer, så de positive, rationelle tanker får mere indflydelse.
Det lyder enkelt, men kræver arbejde.

Ofte letter symptomerne så meget efter blot 2, 3 eller 4 gange, at hverdagen bliver meget nemmere. Jo mere man oplever, at man klarer det, og at man nu kan ting, som man før veg tilbage for, jo mere breder de nye gode vaner sig. Udover at bekæmpe angsten får man i tilgift et styrket selvværd.

Som sagt alle kender til angst, så helt slipper man den ikke, men angsten kan få en mindre dominerende rolle og kan blive en ”gammel ven”, der ikke er truende, men måske snarere en påmindelse om, at man i perioder ikke lytter til sig selv og presser sig selv for hårdt.

Depression
Kan have forskellige fremtrædelsesformer.
Ofte opstår de i forbindelse med ydre forandringer: Uddannelsesvalg, barnefødsel, skilsmisse, tab af job, et barns mistrivsel i skolen etc.

Nogle mennesker lider af endogene depressioner, d.v.s. at der ikke findes en ydre årsag, eller at reaktionen på den ydre hændelse er meget voldsom.

Som psykolog er det vigtigt at være opmærksom på, hvilken form det drejer sig om. Letter symptomerne ikke ret hurtigt, anbefaler jeg kontakt til egen læge eller psykiater med henblik på en vurdering af, om medicin kan lindre.
En behandling bestående af en kombination af samtaler og medicinering har ifølge alle undersøgelser vist sig at have den mest positive og varige effekt.

Livskriser kan føre til en personlig udvikling.
Af og til kommer man ud for, at man oplever nye udfordringer, som ryster en. Det kan være uddannelsesvalg, skilsmisse, arbejdsløshed el. lign. Den måde, man plejede at handle på, er pludselig ikke virksom længere. For det meste finder man efter nogen tid selv en løsning, men man kan også opleve, at man sidder fast og har svært ved at komme videre. Her kan en samtale med en neutral person bevirke, at man ser mere klart på egne ressourcer og ser nye muligheder.
En personlig krise, som man kommer godt igennem, kan bevirke, at man får et mere nuanceret forhold til andre mennesker og sig selv.

Kriser i familien, et barns mistrivsel
Nogle gange oplever forældrene, at deres barn mistrives hjemme, i daginstitution eller i skolen.
Hjemme kan problemerne f.eks. være søskendejalousi, barnet vil ikke sove, det spiser for lidt o.s.v.
I skolen kan der være sociale eller/og faglige vanskeligheder. Nogle børn vægrer sig ved at gå i skole, klager over hoved- eller mavepine for at slippe.
Alt dette kan med rette gøre forældre bekymrede, og hvis ikke vanskelighederne letter efter samtaler med barnet eller skolen/daginstitutionen om årsagerne, kan det være en god ting at tale med en psykolog om det.
Man kan få hjælp på Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i kommunen.
Hvis det drejer sig om problemer, der især viser sig hjemme, foretrækker nogle forældre ikke at involvere barnets skole/daginstitution.

Med en omfattende videreuddannelse i familieterapi og mange års erfaring inden for området har jeg i løbet af årene talt med mange børn og deres forældre/familier.
Afhængig af problemstilling inddrages forældre og eventuelt søskende.
Når én i familien ikke trives, mærker hele familien det.
Næsten alle familier rummer langt flere ressourcer, end de umiddelbart selv oplever. Nogle gange er man kommet ind i uhensigtsmæssige mønstre af adfærd, der i begyndelsen var gode nok, men nu er det blevet nødvendigt med en forandring. I denne proces bliver man let som forældre usikre og forvirrede. Her kan man have gavn af en neutral og erfaren person til at finde nye veje i kontakt og kommunikation med hinanden og børnene.
Inddragelsen af familien har oftest en dynamik og effekt, der betyder, at problemerne løses hurtigere og mere dybtgående end mange enkeltsamtaler.

En familieterapeutisk tilgang udelukker ikke, at jeg i første omgang taler med forældrene alene og måske også taler med barnet alene eller søskende sammen.
Alt dette afhænger af, hvad der i den givne situation fremstår som det mest hensigtsmæssige.

Kriser i parforholdet
Igennem årene kan man udvikle uhensigtsmæssige måder at tale med hinanden på. Samtaler kan bruges til en afklaring af, hvor man er i samlivet. Man misforstår ofte hinanden. Når man har kendt hinanden længe, tror man, at man ved, hvad den anden mener. Man glemmer at forholde sig spørgende og nysgerrig.
Der findes teknikker, som kan lette kommunikationen. De er relativt enkle og kan - hvis begge parter er indstillet på at arbejde med parforholdet - betyde en væsentlig forbedring af den indbyrdes forståelse.

Ulla Barsøe

Om den terapeutiske samtale

Hvordan foregår samtalerne?
Samtalerne foregår stille og roligt. Nogle foretrækker at sidde i en stol, andre vil gerne have benene op i sofaen og slappe af.
Samtalen varer ca. 1 time.

Det er psykologens pligt, at samtalerne foregår på en god og forsvarlig måde.
Indholdet er op til den enkelte, men det er psykologens opgave at skabe en tillidsfuld stemning og spørge på en måde, så klienten føler sig hørt og forstået.

Hvorfor tale med en psykolog?
En psykolog kan være behjælpelig med at afklare tankerne i forbindelse med opståede vanskeligheder.
Af og til kan man gå og gruble alene over nogle ting, hvor det vil være en idé at få formuleret nogle af de tanker, man har gjort sig.

Samtaler med en person, der er villig til at lytte og lytter på ens egne præmisser, kan betyde, at man får afklaret problemstillingerne og deres betydning og derved kommer nærmere en løsning. Løsningen vil være afhængig af den enkelte person.

Som en klient på 16 år formulerede det i sin beskrivelse af, hvad samtalerne betød for ham: ”det er jo ikke kun det, at der bliver flyttet rundt på nogle ting i hovedet. De skal også falde ned de på rigtige steder.”

Nogle problemer relaterer sig til en ganske specifik problemstilling. Her vil det være bedst at få afgrænset og afdækket omstændighederne for derefter at drøfte mulige løsninger.

Andre problemer har en mere kompleks baggrund. Uafklarede konflikter kan have ligget og ulmet under overfladen igennem længere tid. Måske fremkaldt af ydre påvirkninger lader de sig nu ikke længere ignorere.

Samtalerne i forbindelse med livskriser, f.eks. i forbindelse med skilsmisse, ændring af job, pludseligt opståede psykiske problemer, sygdom eller lignende, kan betyde, at man får mere ro og et større overblik og derfor bedre kan komme videre med sit liv.
Gennem integration af den nye livserfaring kan man få flere strenge at spille på, og herved kommer styrket ud af en krise.

Ulla Barsøe

Baggrund

Ulla Barsøe, autoriseret psykolog og medl. af Dansk Psykologforening.

f. 1949. Jeg har arbejdet i en kommune i 6 år som psykolog med børn, unge og voksne i en familieforvaltning.
Fra 1995 til 2006 psykolog på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling på Hillerød Sygehus.

Fra 1996 til 2008 praksis i Hillerød sammen med kollega.
Fra 1. juni 2008 praksis i Virum
De sidste 4 år fuldtids privat praksis.

Videreuddannet i familieterapi i Danmark og Italien. Etablerede sammen med cand.psych. Aase Hill-Madsen en 3-årig videreuddannelse i familieterapi for psykologer og psykiatere.
Specialist og supervisor i Klinisk Børnepsykologi.

Konsulent ved Retterne i Region Hovedstaden i forbindelse med sager om samvær og forældremyndighed.

I min private praksis har jeg igennem årene haft samtaleforløb med voksne, unge og børn og samtaler med par og familier.

For tiden: Ældste klient 78 år, yngste 7 år.

Ulla Barsøe

Information

Priser:
850 kr. for en enkeltkonsultation (1 time)
1200 for en dobbeltkonsultation- par eller familie (1½ time)

Er ikke tilknyttet sygesikringen.
En del sundhedsforsikringer dækker udgifter til psykologsamtaler.

Adresse:
Psykologisk Konsultation
Wienerbyen 4, 2830 Virum

Tlf. 4585 9386 eller 2621 9386 tlf. tid bedst ml. 8-9.30

Ydelser:
Familieterapi med hele familien og evt. inddragelse af netværket
Parterapi
Individuel terapi
Psykologiske undersøgelser af børn og unge
Skilsmisse og samværsproblematikker
Rådgivning og konsultation
Supervision af institutioner, plejefamilier og psykologer under uddannelse